Strona główna / Reklamacje

Reklamacje

1. Na wszystkie produkty w sklepie media.sklep.pl udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

2. MacFix Tomasz Landwójtowicz  (zwana dalej: „Gwarantem”) udziela kupującemu gwarancji na Produkt i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej Produktu poprzez dokonanie naprawy lub wymianę na taki sam lub inny o parametrach nie gorszych. 

3. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 30 dni od momentu prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego mailowo lub pisemnie oraz dostarczenia wadliwego Produktu do siedziby Gwaranta.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w Produkcie oraz ujawnione w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

5. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego, spowodowane transportem, składowaniem, przechowywaniem, czyszczeniem lub konserwacją Produktu, będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania z Produktu, spowodowane normalnym zużyciem Produktu w trakcie eksploatacji w tym także akcesoriów dodawanych do Produktu.  

6. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski.

7. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie dokonania jakiejkolwiek samodzielnej naprawy, przeróbki Produktu czy nieprawidłowej instalacji/montażu. 

8. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie zerwania, uszkodzenia plomb gwarancyjnych. 

9. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Produkt do Gwaranta (odpowiednio go zabezpieczając na czas transportu).

10. Reklamowany Produkt(y) należy odesłać na adres: MacFix Os. Pionierów 132 , 48-340 Charbielin wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu stanowiącego dowód zakupu.

1. Klientowi przysługuje 14 dni na zwrot zakupionego Produktu bez konieczności podania przyczyny.

2. Formularz zwrotu i reklamacji jest dostępny tutaj:  Pobierz formularz.


Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu i przyczynę reklamacji.

X
X